หน้าหลัก
จะไปกิ๋น
จไพกินฯ
[จะไพกิน]

ว. อย่ากิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะไปกิ๋น (จไพกินฯ)