หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะไปกิ๋น
อักษรล้านนา
จะไพกินฯ
เทียบอักษรไทย
[จะไพกิน]
ความหมาย

ว. อย่ากิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะไปกิ๋น (จะไพกินฯ)