หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะไป
อักษรล้านนา
จะไพ
เทียบอักษรไทย
[จะไพ]
ความหมาย

ว. อย่า - ใช้นำหน้าคำกิริยามีความหมาย อย่า, ห้ามไม่ให้....; เช่น จะไปผ่อ - อย่าดู, จะไปวอก - อย่าโกหก, จะไปอู้นัก - อย่าพูดมาก เป็นต้น; ดู...จะ

ออกเสียงล้านนา
จะไป
อักษรล้านนา
จะไพ
เทียบอักษรไทย
[จะไพ]
ความหมาย

ดู...จะ

(ภาษาไทย) (English)

ออกเสียงล้านนา
จะ
อักษรล้านนา
จะ
เทียบอักษรไทย
[จะ]
ความหมาย

ก๑.จะ - กลายมาจาก จั๋ก เช่น จั๋กนั่ง - จะนั่ง, ถ้าใช้ประกอบคำว่า ไป เป็น จะไป มีความว่า อย่า บอกการห้ามหรือไม่ยอมให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น จะไปกิ๋น - อย่ากิน; จะไปไป - อย่าไป; จะไปอู้ - อย่าพูด เป็นต้น ก๒.อย่าง,เช่น,ฉัน; ภาษาพูด (ปาก) มักใช้ จะ เช่น จะใด - อย่างใด,อย่างไร,เช่นใด; จะนั้น - อย่างนั้น,ฉันนั้น,เช่นนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะไป (จะไพ)