หน้าหลัก
จะไป
จไพ
[จะไพ]

ว. อย่า - ใช้นำหน้าคำกิริยามีความหมาย อย่า, ห้ามไม่ให้....; เช่น จะไปผ่อ - อย่าดู เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะไป (จไพ)