หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จะอี้
อักษรล้านนา
จอี้
เทียบอักษรไทย
[จะอี้]
ความหมาย

ว.เช่นนี้,เป็นอย่างนี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะอี้ (จอี้)