หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จะหลุ๋ดผุ๋ด
อักษรล้านนา
จหลฯดผุด
เทียบอักษรไทย
[จะหลุดผุด]
ความหมาย

ว.อูม,เบ่ง,ตูม,บวมขึ้น เช่น เรียกดอกไม้ที่กำลังตูมว่า จี๋จะหลุ๋ดผุ๋ด; เรียกปลายหน่อไม้ที่กำลังแทงโผล่ออกมาจากใต้ดินว่า จะหลุ๋ด ผุ๋ดออกมา; จุ๋ผุ๋,จุ๋ดผุ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะหลุ๋ดผุ๋ด (จหลฯดผุด)