หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะหลีดจะหลิ้ว
อักษรล้านนา
จหีลฯดจหิ้ลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[จะหลีดจะหลิ้ว]
ความหมาย

ว.มักใช้ประกอบหลังคำว่า ส้ม ให้มีความหมายเป็นมากๆ หรือ จัด เช่น ส้มจะหลีดจะหลิ้ว - เปรี้ยวจัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะหลีดจะหลิ้ว (จหีลฯดจหิ้ลฯวฯ)