หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จะล็อกๆ
อักษรล้านนา
จลัอฯกๆ
เทียบอักษรไทย
[จะล็อกๆ]
ความหมาย

ก.เดิน,เข้าๆ ออกๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะล็อกๆ (จลัอฯกๆ)