หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จะละเดิน
อักษรล้านนา
จรเดิ
เทียบอักษรไทย
[จะระเดิน]
ความหมาย

ก.เดิน,เดินไป,เที่ยวไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะละเดิน (จรเดิ)