หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะบั๋บ
อักษรล้านนา
จบัปฯ
เทียบอักษรไทย
[จะบับ]
ความหมาย

น.ฉบับ - แบบฉบับ ล.ลักษณะนามเรียกหนังสือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะบั๋บ (จบัปฯ)