หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จอบใจ๋
อักษรล้านนา
จอฯบไจ
เทียบอักษรไทย
[จอบใจ๋]
ความหมาย

ก.ปลอบใจให้ลืมทุกข์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอบใจ๋ (จอฯบไจ)