หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จอบ
อักษรล้านนา
จอฯบ,จอฯ
เทียบอักษรไทย
[จอบ]
ความหมาย

ก.ล่อให้ตาม,ชักจูง,เล้าโลม ด้วยความนิ่มนวล เช่น หมาสวกจะไปจอบมัน - หมาดุอย่าไปยั่ว; หยอบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอบ (จอฯบ,จอฯ)