หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จอดแอว
อักษรล้านนา
จอฯดแอวฯ
เทียบอักษรไทย
[จอดแอว]
ความหมาย

ว.รอบสะเอว,รอบตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอดแอว (จอฯดแอวฯ)