หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จอดยั้ง
อักษรล้านนา
จอฯดยั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[จอดยั้ง]
ความหมาย

ดู...จอดจั้ง

ออกเสียงล้านนา
จอดจั้ง
อักษรล้านนา
จอฯดจั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[จอดจั้ง]
ความหมาย

ก.หยุด,หยุดพัก; จอดยั้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอดยั้ง (จอฯดยั้งฯ)