หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จองอ้อย
อักษรล้านนา
ชอฯงอ้อฯย,-อ้อฯ
เทียบอักษรไทย
[ชองอ้อย]
ความหมาย

ดู...จองตาน

ออกเสียงล้านนา
จองตาน
อักษรล้านนา
ชอฯงทาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ชองทาน]
ความหมาย

น.แคร่หามมีลักษณะเป็นกระบะ กว้างยาวประมาณ ๗๐-๑๐๐ ซ.ม. มีขาตั้ง ๔ ขา สูงระดับเอว มีคานสำหรับหามบรรจุเครื่องไทยทานไปถวายวัด เป็นต้น จองอ้อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จองอ้อย (ชอฯงอ้อฯย,-อ้อฯ)