หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จอง
อักษรล้านนา
ชอฯง
เทียบอักษรไทย
[ชอง]
ความหมาย

น๑.เตียง/เตียงนอน น๒.บ้าน/ที่อยู่ เช่นเมือบ้านเมือจอง-กลับบ้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอง (ชอฯง)