หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จว๊ะ
อักษรล้านนา
ชวฯะ
เทียบอักษรไทย
[ชวะ]
ความหมาย

ก.แฉะ,พุพอง; แจ๊ะ,แจว๊ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จว๊ะ (ชวฯะ)