หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จว้าย
อักษรล้านนา
จ้วฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[จว้าย]
ความหมาย

น.เรียกผ้าสไบว่า ผ้าจว้าย. ว.แฉลบ,เฉลียง,ไม่ตรง; จ๊วย,โจ๊ย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จว้าย (จ้วฯายฯ)