หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จวาบ
อักษรล้านนา
จวฯาปฯ
เทียบอักษรไทย
[จวาบ]
ความหมาย

ก.ฮุบงับ,เอาเข้าไว้ในปาก; เช่น ปล๋าจวาบเบ๋ด - ปลาฮุบเบ็ด; หมาจวาบน่อง - หมางับน่อง: กวาบ,หงวาบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จวาบ (จวฯาปฯ)