หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จวาด
อักษรล้านนา
จวฯาดฯ
เทียบอักษรไทย
[จวาด]
ความหมาย

ก.โฉบเฉี่ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จวาด (จวฯาดฯ)