หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จวั๋งเมาวิน
อักษรล้านนา
จัวฯงเมัาวินฯ
เทียบอักษรไทย
[จวังเมาวิน]
ความหมาย

ก.หมุน, เวียน,วน,มีอาการมืดหน้า ว.ขาดสติ,คลั่ง,ฟั่นเฟือน; เมาวิน,วิน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จวั๋งเมาวิน (จัวฯงเมัาวินฯ)