หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จวั๋ง
อักษรล้านนา
จัวฯง
เทียบอักษรไทย
[จวัง]
ความหมาย

ก.ขาดสติ,เพ้อ,ฟั่นเฟือน; จว๋าง,จ๋วง ก็ว่า: มักใช้ว่า เป๋นกั้งเป๋นจวั๋ง - ละเมอเพ้อสติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จวั๋ง (จัวฯง)