หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จวั๊กเข้ว
อักษรล้านนา
ชัวฯกข้ยฯว
เทียบอักษรไทย
[ชวักเขี้ยว]
ความหมาย

ก.จิ้มฟัน; สวั๋กเข้ว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จวั๊กเข้ว (ชัวฯกข้ยฯว)