หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จวั๊ก
อักษรล้านนา
ชัวฯก
เทียบอักษรไทย
[ชวัก]
ความหมาย

ก.จวก,ทิ่ม,แทง,แยง; ซวัก,สวั๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จวั๊ก (ชัวฯก)