หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จวบ
อักษรล้านนา
จวฯบ,จวฯ
เทียบอักษรไทย
[จวบ]
ความหมาย

ก.จำเพาะ,บังเอิญพบ,พอดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จวบ (จวฯบ,จวฯ)