หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จวน
อักษรล้านนา
ชวฯร
เทียบอักษรไทย
[ชวน]
ความหมาย

ก.ชวน - จูงใจ,ชักนำ,ดึงดูดใจ,โน้มนำ,ขอให้ทำตาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จวน (ชวฯร)