หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จม
อักษรล้านนา
ช฿
เทียบอักษรไทย
[ชม]
ความหมาย

ก.ดูเพื่อให้เกิดความเลิดเพลิน, จูบ,ดม,ใช้จมูกสูดกลิ่นด้วยความรัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จม (ช฿)