หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จนปอย
อักษรล้านนา
ช฿นฯพอฯ
เทียบอักษรไทย
[ชนพอย]
ความหมาย

ก.จัดงานฉลองในเวลาเดียวกัน,จัดงานฉลองพร้อมกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จนปอย (ช฿นฯพอฯ)