หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จน
อักษรล้านนา
ช฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ชน]
ความหมาย

ก๑.ต่อสู้ เช่น ไก่จน - ไก่ที่เลี้ยงไว้สำหรับชน ก๒.โดนแรงๆ เช่นรถจนกั๋น - รถชนกัน ก๓.บรรจบ เช่นวางโต๊ะหื้อจนกั๋น - วางโต๊ะให้บรรจบกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จน (ช฿นฯ)