หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จงอง
อักษรล้านนา
ช฿งฯอ฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ชงอง]
ความหมาย

ว.สูงพองาม,สูงระหง เช่น ไก่จง - ไก่ตัวผู้ที่มีขนาดตัวงามระหง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จงอง (ช฿งฯอ฿งฯ)