หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ค้างคอก
อักษรล้านนา
ฅ้างฯฅอฯก
เทียบอักษรไทย
[ฅ้างฅอก]
ความหมาย

ว.ติดคาอยู่ในคุก (ใช้กับคน) หรือติดคาอยู่ในคอก (ใช้กับสัตว์)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค้างคอก (ฅ้างฯฅอฯก)