หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ค่าวไค่สิ๋ก
อักษรล้านนา
ระฯค่าฯวฯไระฯค่สิก์ขฯ
เทียบอักษรไทย
[คร่าวใคร่สิกข์]
ความหมาย

น.คร่าวฮ่ำที่พระยาพรหมโวหารแต่งขึ้นขณะเป็น พระภิกษุอยู่ที่ลำปาง พรรณนาชีวิตความเป็นอยู่ในเพศบรรพชิต ในทำนอง "สิ้นบุญผ้าเหลือง" อยากสึก(ไค่สิ๋ก) ออกมาเป็นฆราวาส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค่าวไค่สิ๋ก (ระฯค่าฯวฯไระฯค่สิก์ขฯ)