หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ค่าว
อักษรล้านนา
ระฯค่าฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[คร่าว]
ความหมาย

น๑.คร่าว - ชื่อ คำประพันธ์ที่มีลักษณะร้อยสัมผัสสอดเกี่ยวกันไป มีการเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นระเบียบเหมือนห่วงโซ่ เป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าทางภาษาของล้านนา น๒.คร่าว - เรียกเชือกขนาดใหญ่และยาวว่า เจื้อกค่าว - เชือกคร่าว

ออกเสียงล้านนา
ค่าว
อักษรล้านนา
ฅ่าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ฅ่าว]
ความหมาย

น๑.คร่าว - ชื่อ คำประพันธ์ที่มีลักษณะร้อยสัมผัสสอดเกี่ยวกันไป มีการเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นระเบียบเหมือนห่วงโซ่ เป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าทางภาษาของล้านนา มีหลายชนิด; ดู...ค่าว น๒.คร่าว - เรียกเชือกขนาดใหญ่และยาวว่า เจื้อกค่าว - เชือกคร่าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค่าว (ฅ่าวฯ)