หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ค่าย
อักษรล้านนา
ฅ่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ฅ่าย]
ความหมาย

น.สถานที่รวมของคนบางกลุ่มเพื่อฝึกทักษะ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่ายทหาร ค่ายลูกเสือ ค่ายมวย เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค่าย (ฅ่ายฯ)