หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
คูเถ้า
อักษรล้านนา
ระฯคูเถั้า
เทียบอักษรไทย
[ครูเถ้า]
ความหมาย

น.ครูเฒ่า - ครูผู้อาวุโส หรือครูที่เป็นที่พึ่งพิงของครูรุ่นปัจจุบัน ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้ในศิลปวิทยาแขนงนั้นๆ คอยชี้ถูกชี้ผิด ซึ่งส่งผลให้ ครูปลาย หรือ ครูปัจจุบัน มีจิต สำนึกและมีความระมัดระวังในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมเอาไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คูเถ้า (ระฯคูเถั้า)