หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
คูยัง
อักษรล้านนา
ระฯคูยังฯ
เทียบอักษรไทย
[ครูยัง]
ความหมาย

น.ครูที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ต่างก็ประกอบด้วยภูมิรู้และภูมิธรรมตามแนวทางของแต่ละคน และมุ่งสั่งสอนศิษย์ทั้งศิลปวิทยา ปลูกฝังจิตวิญญาณในศาสตร์ศิลป์เหล่านั้นด้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คูยัง (ระฯคูยังฯ)