หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
คูด
อักษรล้านนา
ระฯคูด
เทียบอักษรไทย
[ครูด]
ความหมาย

ก.ครูด/รู่ - ขูดขีดไปพื้นผิว,ถู,สี,เสียดไป เช่น ลากเก้าอี้ครูดไปกับพื้น, เอาก้อนหินรู่กำแพง; ฅูด ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
คูด
อักษรล้านนา
ฅูด
เทียบอักษรไทย
[ฅูด]
ความหมาย

ก.ครูด/รู่ - ขูดขีดไปพื้นผิว,ถู,สี,เสียดไป เช่น ลากเก้าอี้ครูดไปกับพื้น, เอาก้อนหินรู่กำแพง; ครูด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คูด (ฅูด)