หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
คู
อักษรล้านนา
ระฯคู
เทียบอักษรไทย
[ครู]
ความหมาย

น.ครู - ผู้สั่งสอน หรือผู้ถ่ายทอดวิชาศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ในล้านนาแบ่งครูออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ครูเก๊า ครูเถ้า ครูปลาย ครูตาย และครูยัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คู (ระฯคู)