หน้าหลัก
คู
ระฯคู
[ครู]

น.ครู - ผู้สั่งสอน หรือผู้ถ่ายทอดวิชาศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ในล้านนาแบ่งครูออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ครูเก๊า ครูเถ้า ครูปลาย ครูตาย และครูยัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คู (ระฯคู)