หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
คัวในงัว
อักษรล้านนา
ระฯค฿วฯไนง฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ครัวในงัว]
ความหมาย

น.เครื่องในของวัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัวในงัว (ระฯค฿วฯไนง฿วฯ)