หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
คัวเฮือน
อักษรล้านนา
ระฯค฿วฯเริอฯร
เทียบอักษรไทย
[ครัวเรือน]
ความหมาย

น๑.ครอบครัว,ผู้อยู่ร่วมครัวเรือน น๒.ของใช้ในเรือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัวเฮือน (ระฯค฿วฯเริอฯร)