หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ควายแม่เบ๋อะ
อักษรล้านนา
ฅวฯายฯแม่เบิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ฅวายแม่เบอะ]
ความหมาย

น.ควายตัวเมียที่เขากางกว้างมาก ถ้าตัวผู้เรียกควายปู๊เบ๋อะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ควายแม่เบ๋อะ (ฅวฯายฯแม่เบิอฯะ)