หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ควาก
อักษรล้านนา
ฅวฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[ฅวาก]
ความหมาย

ก.ขยายให้กว้างขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ควาก (ฅวฯากฯ)