หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
คบยำ,คบยฺำ
อักษรล้านนา
ระฯค฿ปฯยำ,ระฯค฿ปฯ£า
เทียบอักษรไทย
[ครบยำ,ครบอฺยฺำ]
ความหมาย

ก.เคารพ,ยำเกรง - กลัวเกรงเพราะความเคารพนับถือ; คบยำแยง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คบยำ (ระฯค฿ปฯยำ,ระฯค฿ปฯ£า)