หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
คกพิก
อักษรล้านนา
ระฯค฿กฯระฯพิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ครกพริก]
ความหมาย

น.ครกสำหรับตำน้ำพริก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คกพิก (ระฯค฿กฯระฯพิกฯ)