หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
คก
อักษรล้านนา
ระฯค฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ครก]
ความหมาย

น.ครก - เครื่องใช้ที่มีลักษณะเป็นหลุมสำหรับตำหรือโขลกด้วยสาก ทำด้วยดินเผา ไม้ หรือหิน ขนาดใหญ่หรือเล็กตามการใช้งาน; ฅก ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
คก
อักษรล้านนา
ฅ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ฅก]
ความหมาย

น.ครก - เครื่องใช้ที่มีลักษณะเป็นหลุมสำหรับตำหรือโขลกด้วยสาก ทำด้วยดินเผา ไม้ หรือหิน ขนาดใหญ่หรือเล็กตามการใช้งาน; คก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คก (ฅ฿กฯ)