หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข๋ะ - ขะ
อักษรล้านนา
เทียบอักษรไทย
[ข]
ความหมาย

ข (ออกเสียง ข๋ะ) เป็นอักษรสูง ใช้เป็นพยัญชนะต้น และตัวตาม ตามหลักของภาษาบาลีสันสกฤต สำหรับ ระฯก - กร เป็นพยัญชนะควบกล้ำ ออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวถัดไปในวรรคเดียวกันคือ ระฯก ออกเสียงเป็น ข

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ะ - ขะ (ข)