หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋บเนื้อข๋บตั๋ว
อักษรล้านนา
ข฿ปฯเนิ้อฯอข฿ปฯต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ขบเนื้อขบตัว]
ความหมาย

ก.ครั่นเนื้อครั่นตัว,ปวดเมื่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋บเนื้อข๋บตั๋ว (ข฿ปฯเนิ้อฯอข฿ปฯต฿วฯ)