หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข๋บเขี้ยว
อักษรล้านนา
ข฿ปฯข้ยฯว
เทียบอักษรไทย
[ขบเขี้ยว]
ความหมาย

ก.กัดฟัน - ใช้ฟันบนกับฟันล่างกดเน้นกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋บเขี้ยว (ข฿ปฯข้ยฯว)