หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋บหัวกั๋น
อักษรล้านนา
ข฿ปฯห฿วฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[ขบหัวกัน]
ความหมาย

ก.ทะเลาะกัน,วิวาทกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋บหัวกั๋น (ข฿ปฯห฿วฯกันฯ)