หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข๋บตอด
อักษรล้านนา
ข฿ปฯตอฯด
เทียบอักษรไทย
[ขบตอด]
ความหมาย

ก.ฉกกัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋บตอด (ข฿ปฯตอฯด)