หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋ดโหล้งโหง้ง
อักษรล้านนา
ข฿ดฯโห้฿งฯโห้฿ลฯง
เทียบอักษรไทย
[ขดโหล้งโหง้ง]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของขนาดใหญ่ที่ขดงอ เช่น สายไฟฟ้าเป๋นก๋องข๋ดโหล้งโหง้ง - สายไฟฟ้าม้วนขดกองอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ดโหล้งโหง้ง (ข฿ดฯโห้฿งฯโห้฿ลฯง)