หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋ดเข้า
อักษรล้านนา
ข฿ดฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ขดเข้า]
ความหมาย

ก.ขยับเข้าหา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋ดเข้า (ข฿ดฯเขั้า)